News & Activities

Home / Seminars / Exhibition Booths / Project Referencesสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (4) [26 November 2019]

เนื่องด้วยปัจจุบันหลายองค์กรมีปั๊มเป็นอุปกรณ์หลัก การเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้อง เหมาะสมกับระบบและลักษณะการใช้งานจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตที่จะเกิดขึ้น

อ่านต่อ


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (2) [24 December 2010]

เนื่องด้วยปัจจุบันหลายองค์กรมีปั๊มเป็นอุปกรณ์หลัก การเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้อง เหมาะสมกับระบบและลักษณะการใช้งานจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตที่จะเกิดขึ้น

อ่านต่อ


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (1) [24 November 2010]

เนื่องด้วยปัจจุบันหลายองค์กรมีปั๊มเป็นอุปกรณ์หลัก การเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้อง เหมาะสมกับระบบและลักษณะการใช้งานจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตที่จะเกิดขึ้น

อ่านต่อ


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (5) [26 October 2010]

เนื่องด้วยปัจจุบันหลายองค์กรมีปั๊มเป็นอุปกรณ์หลัก การเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้อง เหมาะสมกับระบบและลักษณะการใช้งานจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตที่จะเกิดขึ้น

อ่านต่อ


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง POSITIVE DISPLACEMENT TWIN & MULTI SCREW PUMP [06 October 2009]

ด้วยในปัจจุบันหลายๆองค์กรมีปั๊มเป็นอุปกรณ์หลัก ซึ่งการเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระบบจะทำให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั้ม TWIN & MULTI SCREW PUMP ซึ่งเป็นปั้มที่ใช้ในงาน FUEL OIL หรือ HYDRAULIC OIL บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน Cheap Cartier Replica จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจทางด้านการจำหน่ายและติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้องเหมาะสมจึงได้จัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “POSITIVE DISPLACEMENT TWIN & MULTI SCREW PUMP” เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกใช้งานของปั๊มแต่ละประเภท อย่างเหมาะสมและวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา ตลอดจนแนะนำแนวทางแก้ไข โดยทีมผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านปั๊มชนิดนี้โดยเฉพาะ พร้อมเจาะลึกถึงรายละเอียดของ Positive displacement twin & Cheap Breitling Replica multi screw pump (WARREN & IMO Pump) อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ พร้อมใบรับรองการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

อ่านต่อ


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Pump & System Analysis “SERVE YOU BETTER” (ภาค 1) [06 May 2009]

กิจกรรมแรกที่เราจัดให้กลุ่มลูกค้าภาคตะวันออก หลังจากการที่บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด (SRC) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่โดยมีนโยบายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทางภาคตะวันออกโดยตรงพื่อความกระชับและรวดเร็วรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมาทางบริษัท SRC จึงได้จัดงาน สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง Pump & System Analysis “Serve you better” ขึ้นที่โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา Cheap Panerai Replica โดยมีแขกเข้าร่วมงานทั้งสิ้น ร้อยกว่าคน ภายในงานสัมมนามีการบรรยายเกี่ยวกับการเลือกใช้ปั๊มและระบบการติดตั้งปั้มอุตสาหกรรมให้เหมาะสม พร้อมทั้งเจาะลึกถึงรายละเอียดของ Positive displacement Pump ประเภท Rotary Gear “VIKING” และ Air Operated Double Diaphragm “SandPiper” รวมทั้งกิจกรรมตอนท้าย เปิด โอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห็ปัญหาของปั๊มที่เกิดขึ้นจริงในการลงมือทำ Work Shop เป็นที่สนุกสนานและได้ความรู้แลกเปลี่ยนทั้งผู้จัดและทางผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Pump & System Analysis # Basic Sanitary Pump (1) [06 April 2009]

บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง Pump & System Analysis ตอน "Basic Sanitary Pump" เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16 :30 น. ณ อาคารสยามราชธานี สมุทรปราการ โดยผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญด้านปั๊มและระบบติดตั้งปั้มอุตสาหกรรม ทั้งยังได้เจาะลึกถึงรายละเอียดของ Positive displacement Lobe Pump

อ่านต่อ


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Pump & System Analysis # Basic Sanitary Pump (2) [06 April 2009]

บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง Pump & System Analysis ตอน "Basic Sanitary Pump" เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16 :30 น. ณ อาคารสยามราชธานี สมุทรปราการ โดยผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญด้านปั๊มและระบบติดตั้งปั้มอุตสาหกรรม ทั้งยังได้เจาะลึกถึงรายละเอียดของ Positive displacement Lobe Pump

อ่านต่อ


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Pump & System Analysis # Basic Sanitary Pump (3) [06 April 2009]

บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง Pump & System Analysis ตอน "Basic Sanitary Pump" เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16 :30 น. ณ อาคารสยามราชธานี สมุทรปราการ โดยผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญด้านปั๊มและระบบติดตั้งปั้มอุตสาหกรรม ทั้งยังได้เจาะลึกถึงรายละเอียดของ Positive displacement Lobe Pump

อ่านต่อ


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Pump & System Analysis “SERVE YOU BETTER” (ภาค 2) [06 April 2009]

กิจกรรมแรกที่เราจัดให้กลุ่มลูกค้าภาคตะวันออก Cheap Replica Watches หลังจากการที่บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด (SRC) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่โดยมีนโยบายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทางภาคตะวันออกโดยตรงพื่อความกระชับและรวดเร็วรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมาทางบริษัท SRC จึงได้จัดงาน สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง Pump & System Analysis “Serve you better” ขึ้นที่โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา โดยมีแขกเข้าร่วมงานทั้งสิ้น ร้อยกว่าคน ภายในงานสัมมนามีการบรรยายเกี่ยวกับการเลือกใช้ปั๊มและระบบการติดตั้งปั้มอุตสาหกรรมให้เหมาะสม พร้อมทั้งเจาะลึกถึงรายละเอียดของ Positive Cheap Tag Heuer Replica displacement Pump ประเภท Rotary Gear “VIKING” และ Air Operated Double Diaphragm “SandPiper” รวมทั้งกิจกรรมตอนท้าย เปิด โอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห็ปัญหาของปั๊มที่เกิดขึ้นจริงในการลงมือทำ Work Shop เป็นที่สนุกสนานและได้ความรู้แลกเปลี่ยนทั้งผู้จัดและทางผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Pump & System Analysis “SERVE YOU BETTER” (ภาค 3) [06 March 2009]

กิจกรรมแรกที่เราจัดให้กลุ่มลูกค้าภาคตะวันออก หลังจากการที่บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด (SRC) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่โดยมีนโยบายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทางภาคตะวันออกโดยตรงพื่อความกระชับและรวดเร็วรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมาทางบริษัท SRC จึงได้จัดงาน สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง Pump & System Analysis “Serve you better” ขึ้นที่โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา โดยมีแขกเข้าร่วมงานทั้งสิ้น ร้อยกว่าคน ภายในงานสัมมนามีการบรรยายเกี่ยวกับการเลือกใช้ปั๊มและระบบการติดตั้งปั้มอุตสาหกรรมให้เหมาะสม พร้อมทั้งเจาะลึกถึงรายละเอียดของ Positive displacement Pump ประเภท Rotary Gear “VIKING” และ Air Operated Double Diaphragm “SandPiper” รวมทั้งกิจกรรมตอนท้าย เปิด โอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห็ปัญหาของปั๊มที่เกิดขึ้นจริงในการลงมือทำ Work Shop เป็นที่สนุกสนานและได้ความรู้แลกเปลี่ยนทั้งผู้จัดและทางผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ


Viking Pump School, Holiday Inn Silom [06 December 2007]

เมื่อวันที่ 10-12 ฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทาง VIKING ที่อเมริกา ได้มีการจัด Pump School Training ที่โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ สีลมโดยการอบรมจัดขึ้นสำหรับ Viking Dituibutor ทั่ว ASIAN โดยมีทาง ทีมงานSiamrajathanee Corporation (SRC) ร่วมเข้าอบรมด้วย หลักสูตรของการอบรมเน้น และเจาะลึกทางด้านเทคนิค ของ Rotary Positive Displacement Pump รวมถึงหลักการใช้งาน และการเลือกใช้ Mechanical Seal

อ่านต่อ


Flowserve Seminar at Aisawan [06 March 2007]

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2007 ทางบริษัท เอ็นจิเนี่ยริ่งโปรดักส์( SRC) ได้จัดงาน สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง Pump & System Analysis ตอน “FLOWSERVE HIGH TECHNOLOGY PUMP” ขึ้นที่โรงแรม ไอสวรรค์ พัทยาภายในงานสัมมนามีการบรรยายเกี่ยวกับการเลือกใช้ปั๊มและระบบการติดตั้งปั้มอุตสาหกรรมให้เหมาะสม พร้อมทั้งเจาะลึกถึงรายละเอียดของ Centrifugral PUMP ยี่ห้อ FLOWSERVE ซึ่งมีทั้ง มาตรฐาน ANSI จาก Brand DURCO และISO จาก Brand CPX รวมทั้งยังมีการพูดถึง API PUMP ตอนช่วงท้ายมีการลงมือทำ Work Shop เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้จัดและทางผู้เข้าร่วมสัมมนากันเองบรรยากาศเลยออกมาอย่างที่เห็น มีการร่วมกันวิเคราะห์ และมีการส่งตัวแทนมาบรรยายหน้าห้องด้วย

อ่านต่อ


Sandpiper Seminar, Saraburi [06 July 2006]

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2006 เรามีการจัดสัมมนาให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเซรามิก ที่ สระบุรี มีลูกค้า หลายโรงงานเข้าร่วมอบรมโดยเนื้อหาสัมมนาได้พูดปั๊มไดอะแฟรมอย่างละเอี่ยด คือกล่าวถึงการ ลักษณะเด่นของปั๊มไดอะแฟรม การเลือกใช้ปั๊ม การซ่อมบำรุง การติดตั้ง

อ่านต่อ