News & Activities

Home / Seminars


สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Environment & Energy Saving Innovation (1) [24 November 2010]

เนื่องด้วยปัจจุบันหลายองค์กรมีปั๊มเป็นอุปกรณ์หลัก การเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้อง เหมาะสมกับระบบและลักษณะการใช้งานจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตที่จะเกิดขึ้น


บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายและติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม มากกว่า 30 ปีได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกใช้ปั๊มที่ถูกต้องเหมาะสมจึงได้จัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “PUMP & SYSTEM ANALYSIS # Environment & Energy Saving Innovation” Breitling Replica Watches เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกใช้งานปั๊มแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยเน้นถึงรายละเอียดของ Internal Gear Pump โดยวิทยากรจากโรงงานผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านปั๊มอุตสาหกรรม พร้อมทั้งการเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานลม สำหรับ Air Operated Double Diaphragm Pump Cheap Breitling Replica ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานลมได้สูงสุดถึง 50% รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ณ ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี จ.สมุทรปราการ ในวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553