Pump Guru

Home / Pump Guru


Troubleshooting: Liquid Ring Pumps [24 December 2021]

ในบทความครั้งนี้ เราจะมากล่าวถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำ (Liquid Ring Vacuum Pump) ซึ่งปัญหาที่พบเจอส่วนใหญ่ก็จะได้แก่ คาวิเตชั่น (Cavitation), ปัญหาเกี่ยวกับแบริ่ง (Bearing Problems) และ ปั๊มทำสุญญากาศไม่ได้ (Pump not Producing Correct Vacuum)

 

ปรากฏการณ์คาวิเตชั่น (Cavitation Effect)

ปรากฏการณ์คาวิเตชั่นสามารถตรวจสอบได้จากการฟังเสียงที่เหมือนกับมีก้อนกรวดหรือเม็ดทรายกลิ้งไปมาอยู่ภายในตัวปั๊ม

ในปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำจะเริ่มเกิดคาวิเตชั่นเมื่อแรงดันไอ (Vapor Pressure) ของของเหลวที่เป็นวงแหวนนั้นเข้าใกล้แรงดันดูด (Suction Pressure) ที่ปั๊มทำได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ของเหลวนั้นจะเริ่มเดือดและเกิดเป็นฟองอากาศ ฟองอากาศเหล่านี้เมื่อแตกออกจะเกิดเป็นหลุมสุญญากาศที่ซึ่งถูกแทนที่ด้วยของเหลวรอบ ๆ อย่างรวดเร็วเกิดเป็นคลื่นกระแทก หรือ Shock Waves ขึ้นมาทำให้ปั๊มเสียหายได้นั่นเอง


รูปแสดงปรากฏการณ์คาวิเตชั่นขณะที่ฟองอากาศกำลังแตกออก

 

โดยปรากฏการณ์นี้ทำให้ชิ้นส่วนภายในของปั๊มเสียหาย เป็นรูพรุน และชิ้นส่วนที่สึกก่อนเวลาอันควนเหล่านี้ก็นำไปสู่การทำสุญญากาศได้น้อยลงด้วยนั่นเอง


รูปเปรียบเทียบระหว่าใบพัดใหม่ (ซ้าย) และใบพัดจากปั๊มที่เกิดคาวิเตชั่น (ขวา)


ในการที่จะป้องกันการเกิด Cavitation สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรจะทำ:

-        ลดอุณหภูมิของวงแหวนของของเหลวในตัวปั๊ม สิ่งนี้จะทำให้ความดันไอของของเหลวนั้นลดลงไปด้วย และช่วยไม่ให้ของเหลวนั้นระเหย จำเอาไว้ว่าคาวิเตชั่นจะเกิดขึ้นเมื่อวงแหวนของของเหลวเข้าใกล้แรงดันด้านดูดของปั๊ม

-        ใช้ของเหลวอื่นในการสร้างวงแหวน ถ้าหากว่าของเหลวที่นำมาใช้มีความดันไอต่ำ อย่างเช่น น้ำมัน หรือ ethylene glycol ก็จะทำให้ปั๊มสามารถทำงานที่ความดันสัมบูรณ์ (Absolute Pressure) ต่ำลงได้โดยที่ไม่เกิดคาวิเตชั่น แต่อย่างไรก็ตามควรจะต้องมีการตรวจสอบขนาดของมอเตอร์ด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หากเปลี่ยนของเหลวที่ใช้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากน้ำ