News & Activities

Home / Exhibition Booths


THAILAND INDUSTRIAL FAIR 2013 [31 January - 03 February 2013]

งานรวบรวมสินค้าอุตสาหกรรม สยามราชได้เข้าร่วมและจัดอบรมสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกปั๊มให้มีประสิทธืภาพสูงสุด ที่ห้องอบรมของ BITEC